Startpagina     Privacy beleid     Impressum

Privacy beleid

Vrijgave mei 2018 

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Deze privacy policy informeert over de verwerking van persoonlijke gegevens op de website van het bedrijf:

 • Verantwoordelijk: Christof De Groote, belastingadviseur, directeur, Bahnhofsplatz 1, 69221 Dossenheim, info(at)winkler-kollegen.de, Tel. 06221/8755-0.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

 • De functionaris voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor is bereikbaar op bovenstaand adres en op 70563 Stuttgart | Wankelstraße 14, e-mail: daniela.ruckwied(at)datev.de.

2. omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens

2.1 Oproepen van de website:

Bij toegang tot deze website www.winkler-kollegen.de stuurt de door de bezoeker gebruikte internetbrowser automatisch gegevens naar de server van deze website en slaat deze voor een beperkte periode op in een logbestand. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens zonder verdere invoer door de bezoeker opgeslagen:

 • IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker,
 • Datum en tijd van toegang door de bezoeker,
 • Naam en URL van de door de bezoeker bezochte pagina,
 • Website van waaruit de bezoeker toegang krijgt tot de website van het bedrijf (referrer URL),
 • Browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker en de naam van de door de bezoeker gebruikte toegangsprovider.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd op grond van artikel 6, lid 1, lid 1, zin 1, onder f) DSGVO. Het advocatenkantoor heeft een rechtmatig belang bij gegevensverwerking voor dit doel,

 • om snel een verbinding met de website van het bedrijf tot stand te brengen,
 • een gebruiksvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
 • de veiligheid en stabiliteit van de systemen te erkennen en te waarborgen, en
 • het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

De verwerking vindt niet uitdrukkelijk plaats met als doel het verkrijgen van kennis over de persoon van de bezoeker van de website.

3. gegevensoverdracht

Persoonlijke gegevens worden aan derden doorgegeven indien

 • uitdrukkelijk door de betrokkene is goedgekeurd overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste letter a) DSGVO,
 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste letter f) DSGVO is noodzakelijk voor de stelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat de betrokkene een hoger rechtmatig belang heeft bij het niet openbaar maken van zijn gegevens,
 • voor de overdracht van gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin 1 Brief. c) DSGVO er een wettelijke verplichting bestaat, en/of
 • Dit is noodzakelijk overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), DSGVO voor de uitvoering van een contractuele relatie met de betrokkene.

In andere gevallen worden persoonlijke gegevens niet aan derden doorgegeven.

4. cookies

Op de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van de website van het advocatenkantoor en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen door de gebruikte apparaten (PC, notebook, tablet, smartphone, etc.) wanneer u de website bezoekt. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan de apparaten die in dit verband worden gebruikt. In het bijzonder bevatten ze geen virussen of andere malware. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die wordt gegenereerd in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. In geen geval kan het bedrijf directe kennis van de identiteit van de bezoeker van de website verkrijgen.

Cookies worden meestal geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browser. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat er een speciaal bericht wordt verzonden voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan verhinderen dat u optimaal gebruik kunt maken van alle functies van de website.

Het gebruik van cookies dient om het gebruik van de website van het advocatenkantoor te vergemakkelijken. Sessiecookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij te houden of de bezoeker al individuele pagina's op de website heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ze worden tijdelijk op het apparaat van de bezoeker opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan de website wordt automatisch herkend dat de bezoeker de pagina al eerder heeft opgeroepen en welke invoer en instellingen zijn gemaakt om deze niet te hoeven herhalen.

Cookies worden ook gebruikt om het bezoek aan de website te analyseren voor statistische doeleinden en om de service te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om automatisch te herkennen dat de website bij een nieuw bezoek al door de bezoeker is opgeroepen. Hier worden de cookies na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn gerechtvaardigd voor de bovengenoemde doeleinden om de rechtmatige belangen van het advocatenkantoor te beschermen in de zin van art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) DSGVO.

5. uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, heeft u als "betrokkene" in de zin van de DSGVO de volgende rechten:

5.1 Informatie

U kunt bij ons informatie opvragen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Er bestaat geen recht op informatie indien het verstrekken van de gevraagde informatie in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht overeenkomstig § 57 (1) StBerG of indien de informatie om andere redenen geheim moet worden gehouden, met name vanwege het dwingende legitieme belang van een derde partij. In afwijking hiervan kan er een verplichting bestaan om informatie te verstrekken indien uw belangen zwaarder wegen dan het belang van geheimhouding, in het bijzonder met het oog op dreigende schade. Het recht van toegang is ook uitgesloten als de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze niet mogen worden gewist vanwege wettelijke of wettelijke bewaartermijnen of uitsluitend ten behoeve van de veiligheid van gegevens of controle op de gegevensbescherming, voor zover het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning en verwerking voor andere doeleinden door passende technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten. Indien in uw geval het recht op informatie niet is uitgesloten en uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om informatie vragen over de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking,
 • Categorieën van persoonlijke gegevens die door u worden verwerkt,
 • Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag,
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
 • indien de persoonsgegevens niet van u als betrokkene zijn verzameld, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • in voorkomend geval, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van geautomatiseerde besluitvorming,
 • indien van toepassing, in het geval van doorgifte aan ontvangers in derde landen, bij gebrek aan een besluit van de Commissie van de EU over de gepastheid van het beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 3, DSGVO, informatie over de passende garanties die overeenkomstig artikel 46, lid 2, DSGVO worden geboden voor de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Correctie en voltooiing

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonlijke gegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken die onjuiste gegevens onmiddellijk te corrigeren. In het geval van onvolledige persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, kunt u om aanvulling verzoeken.

5.3 Schrappen

Zij hebben het recht om te worden geannuleerd ("recht om te worden vergeten"), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, van informatie of van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang en een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
 • De rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u hebt ingetrokken.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die wij openbaar hebben gemaakt.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die niet door ons openbaar zijn gemaakt en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Er is geen recht op verwijdering als de verwijdering niet of slechts met onevenredig veel moeite mogelijk is in het geval van rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking als gevolg van de speciale vorm van opslag en uw interesse in de verwijdering gering is. In dit geval treedt de beperking van de verwerking in de plaats van de schrapping.

5.4 Beperking van de verwerking

U kunt eisen dat wij de verwerking beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens. In dit geval kan de beperking worden aangevraagd voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en u eist de beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens in plaats van verwijdering.
 • Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet langer nodig voor de verwerking, maar die u nodig heeft om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U heeft bezwaar gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, van de DSGVO. De beperking van de verwerking kan worden geëist zolang het nog niet zeker is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking betekent dat persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang. Voordat wij de beperking opheffen, hebben wij de plicht om u te informeren.

5.5 Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op doorgifte van gegevens indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, zin 1, onder a) of art. 9, lid 2, onder a) DSGVO) of op een contract waarbij u partij bent en de verwerking wordt uitgevoerd volgens geautomatiseerde procedures. In dit geval omvat het recht op gegevensoverdracht de volgende rechten, mits de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast: U kunt ons verzoeken om de door u verstrekte persoonlijke informatie in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te bewaren. U hebt het recht om deze gegevens zonder enige belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven. Voor zover dit technisch mogelijk is, kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon door te geven.

5.6 Oppositie

Indien de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder e) DSGVO (uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag) of op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), DSGVO (rechtmatig belang van de verantwoordelijke of een derde), heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van art. 6, lid 1, eerste zin, onder e) of f) DSGVO. Na de uitoefening van het recht van bezwaar zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen in verband met dergelijke direct marketing. Na uitoefening van dit recht van bezwaar zullen wij de relevante persoonlijke gegevens niet langer voor direct marketingdoeleinden gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om uw bezwaar per telefoon, e-mail, fax of postadres van ons advocatenkantoor, zoals vermeld aan het begin van deze verklaring van gegevensbescherming, aan ons mee te delen.

5.7 Intrekking van de toestemming

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken met uitwerking voor de toekomst. De herroeping van de toestemming kan telefonisch, per e-mail, eventueel per fax of informeel aan ons postadres worden meegedeeld. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die plaatsvond op basis van de toestemming tot de ontvangst van de herroeping. Na ontvangst van de herroeping wordt de verwerking van de gegevens, die uitsluitend op uw toestemming was gebaseerd, stopgezet.

5.8 Klacht

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de plaats van uw verblijf of werk of voor de plaats van de vermoedelijke inbreuk.

6. status en actualisering van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Dit Privacybeleid is gedateerd 25 mei 2018 en we kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om onze privacypraktijken te verbeteren en/of om wijzigingen in overheidspraktijken of rechterlijke uitspraken weer te geven.

7. verplichte informatie

verplichte informatie in het kader van de gegevensbeschermingsverklaring DS-GVO vindt u hier onder deze link.

© Winkler & Kollegen, Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dossenheim